Winkelwagen

Je bent klant van PS. food & lifestyle of hebt interesse in producten van PS. food & lifestyle. Het kan daarom zijn dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hechten er grote waarde aan dat jouw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat jouw privacy rechten goed zijn gewaarborgd. Hierna lees je hoe wij dit doen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is PowerSlim Nederland B.V. (“PowerSlim”). Heb je vragen dan zijn we als volgt bereikbaar:

 • Bezoekadres: Park Forum 1057, 5657 HJ Eindhoven, Nederland
 • Website: www.psfoodandlifestyle.nl | www.psfoodandlifestyle.be 
 • Telefoonnummer: +31 (0)88-066 4000 | +32 (0)3 331 80 79
 • E-mailadres: info@psfoodandlifestyle.com

Jouw persoonsgegevens waarover PowerSlim beschikt zijn ofwel afkomstig van jezelf, omdat je ze op de website of in de app van PS. food & lifestyle hebt ingevoerd. Ofwel zijn je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekt of door één van onze aangesloten coaches zoals vermeld op de website en app.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om jou van passende informatie te kunnen voorzien in de mailing, nieuwsbrieven, om opvolging te geven aan een verzoek om met jou in contact te treden, om een op maat gemaakte omgeving te tonen, waarin je gemakkelijk de juiste producten, adviezen en diensten kunt vinden die aansluiten bij jou specifieke situatie.

Je bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze website, app of andere systemen. Maar als je de gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet de gewenste service, producten en diensten verlenen.

De persoonsgegevens die PowerSlim verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Voorkeuren m.b.t. maaltijden, allergieën en historische aankopen
 • Overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle producten en diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen.
 • De coaches van PowerSlim geven gepersonaliseerd advies op basis van de door jou verstrekte gegevens. Maar naast deze personen neemt PowerSlim op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over voedingsadvies zoals week menu’s en ondersteuning bij het afslanken. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken samen met de aangesloten coaches zijn gezondheidsgegevens. Deze verwerken wij alleen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

  PowerSlim verwerkt jouw persoonsgegevens dus voor de volgende doelen:

 • Om jou te informeren op basis van de door jou gegeven toestemming en je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mailing en/of reclamefolder;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de tussen jou en PowerSlim gesloten overeenkomst goed uit te voeren;
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het verstrekken aan jou van ondersteuning tijdens het afslanken, gewichtsbehoud en algemeen voedingsadvies;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Ter uitvoering van het gerechtvaardigd belang van PowerSlim om aan te kunnen tonen dat de producten die zijn verkocht en de adviezen die zijn verstrekt / de begeleiding die is gegeven door ons, onze aangesloten coaches, bij jouw gezondheidsprofiel passen zoals die door jou is opgegeven;
 • PowerSlim verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben op basis van belastingwetten;
 • Om jou via de app gepersonaliseerde maaltijden aan te kunnen bieden. Zonder deze informatie kun je de app helaas niet gebruiken. Wel staat het je vrij om via de website producten te kopen die ook via de app worden aangeboden.
 • PowerSlim bewaart jouw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de marketingdoeleinden en kwaliteitsdoeleinden te dienen. In de praktijk komt het erop neer dat de persoonsgegevens na 5 jaar worden verwijderd nadat de laatste mutatie van de persoonsgegevens heeft plaatsgevonden in onze databestanden.

  Als PowerSlim uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt je daar vooraf over geïnformeerd.

  Word je begeleid door een van de aangesloten PS. food & lifestyle coaches en maak je gebruik van de PowerSlim app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn PowerSlim en de coach voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. PowerSlim en jouw coach hebben hierover nadere afspraken gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot PowerSlim als de aangesloten coach wenden. Over het algemeen zal PowerSlim degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij jij je coach vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zal je coach dit veelal zelf doen;
 • PowerSlim en de coach houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is;
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en de coach elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek;
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen;
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.
 • PowerSlim verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. PowerSlim stelt jouw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden. Wel besteedt PowerSlim de verwerking van jouw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden aan alle afspraken die nodig zijn jouw privacy te waarborgen. Één van de afspraken is dat jouw persoonsgegevens – zonder jouw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar jouw privacyrechten onvoldoende gewaarborgd zijn. PowerSlim geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij jij daar voorafgaand toestemming voor hebt gegeven.

  De Verwerkers waar PowerSlim mee samenwerkt zijn:

 • 1. Naam: Comax Digitaal Buro

  Adres: Burgemeester Mollaan 80, Waalre

  Land: Nederland

  Bijzonderheden: dataopslag, websitehosting, technisch beheer, backend services.

 • 2. Naam: Magehost B.V.

  Plaats: Valkenswaard

  Land: Nederland

  Bijzonderheden: sub-subverwerker m.b.t. websitehosting

 • 3. Naam: BIT B.V.

  Plaats: Ede

  Land: Nederland

  Bijzonderheden: sub-subverwerker m.b.t. dataopslag

 • Alle persoonsgegevens die PowerSlim verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit PowerSlim werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website van PowerSlim. Verder monitort PowerSlim continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

  Jij hebt een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op duidelijke informatie over wat PowerSlim met jouw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij jou die informatie geven. Verder heb je het recht:

 • op inzage in jouw gegevens;
 • op verwijdering van jouw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van jouw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van PowerSlim;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
 • Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen jij de rechten kunt uitoefenen, vind je hierhier. Als je één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt je contact opnemen met PS. food & lifestyle via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je bericht.

  Als je onverhoopt klachten hebt over de wijze waarop PowerSlim jouw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. PowerSlim probeert jouw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.